Ajuntament del Vendrell

Plaça Vella, 1, , Baix Penedès

Telèfon de contacte: 900338833

Pàgina web: Web d Ajuntament del Vendrell

Correu electrònic: espaiempresarial@leinaorg

Contacte Administrador SOC.
administrador, moderador.

Programes

Serveis

 • L'EINA SERVEI D'OCUPACIÓ

  Som un serve; de I'Ajuntament del Vendrell que treballem pel desenvolupament local oferint

 • L'EINA ESPAI EMPRESARIAL

  Som un servei de I'Ajunlament del Vendrell que treballem per promoure tant

Projectes

 • PLANIFICACIÓ ECTRATEGICA: "CREAR ACTIVITAT, CREAR OCUPACIÓ"

  L'objectiu general que es prelén assolir amb el projecte és complar amb un instrument precís i operatiu per a poder portar endavanl la promoció dellerritori i la captací6 d'aclivital al maleix, d'acord amb les seves caracterlstiques i peculiaritats, amb el principal resulta! de generació de naus lIoes de lreball. Així, el resulta! final que es pretén assolir és:

 • PLA DE XOC: SUPORT A LES PERSONES AMB MES DIFICUL TATS

  Ventall de programes ocupacionals de formació i experiencia professional adreçat a persones amb risc d'excusió social.

 • COOPERACIÓ EMPRESARIAL: IMPULS DE LA XARXA EMPRENEDORA

  La Xarxa Emprenedora es un projecte de I'Ajuntament del Vendrell, obert a tates les empreses, que cerca:

 • IMPULSAR L'ACTUACIÓ DE L'AGENCIA DE COL.LOCACIÓ

  L'objectiu principal de L'Eina com agéncia de col'locació és la inserció laboral deis participants a través d'un procés d'atenció personalitzat, mitjanyant sessions individuals i grupals . Les accions que desenvolupara són: