Consorci Ecomuseu Valls d’Àneu

c. del Camp, 22-24, , Pallars Sobirà

Telèfon de contacte: 973626436

Pàgina web: Web d Consorci Ecomuseu Valls d’Àneu

Correu electrònic: jabella@ecomuseu.com

Contacte Administrador SOC.
administrador, moderador.

Programes

Serveis

 • Borsa de treball en col'laboració amb la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de

  S'ha creat una BORSA DE TREBALL prou sólida per a poder satisfer demandes puntuals deis més de cinquanta equipaments que formen la nostra Xarxa. La idea és que a partir d'aquesta borsa puguin establir-se diferents vincles laborals entre els museus i equipaments de la Xarxa i tot tipus de personal técnic especialitzat en diferents camps (particulars o petites empreses) que en algun moment donat puguin establir dinamiques de col·laboració amb els equipaments de la Xarxa de Museus de l'Alt Pirineu ¡Aran i puguin donar resposta a necessitats concretes.

 • Formació a técnics i técniques de la Xarxa.

  Aquesta formació estaría dividida en dos ambits. Per una banda, la formació general oberta a tota la Xarxa que prioritzara les tematiques relacionades amb el desenvolupament local. Per altra banda, la creació del que hem anomenat "Aules de formació", cursos més específics d'un matí de durada

 • Difusió de les activitats de la Xarxa i deis museus i equipaments de la Xarxa

  Via correu electrónic, via web de la Xarxa (www.museusdelpirineu.cat), o via les xarxes socials on es té presencia es difon interna i externament les

 • Funcionament intern de la Xarxa.

  Actualitzacions periódiques deis webs i les xarxes socials.

Projectes

 • PassaPorts

  El PassaPorts és el primer producte conjunt de la Xarxa de Museus.

 • Creació d'altres productes conjunts

  Es detecta la necessitat d'anar un pas més enlla del PassaPorts i intentar elaborar propostes i paquets turístícs transversals que articulin productes de turisme cultural amb altres sectors económics pirinencs com I'esportiu, I'alimentari, el ramader, etc. Aquests paquets han de servir per organitzar una oferta turística organitzada que es pugui comercialitzar arreu del territori.

 • Trobada de Museus Pirinencs

  Durant aquests últims anys s'esta desenvolupant una interessant activitat de reivindicació deis museus i equipaments patrimonials com centres de dinamització social i cultural deis diversos territoris pirinencs.

 • Estudi d'incidéncia deis Museus en I'economia local.

  Es detecta la necessitat de tenir documentació escrita sobre com els Museus i Equipaments Patrimonials incideixen en I'economia local i saber també quin impacte tenen en el territorio En aquest sentit, es proposa d'encarregar un estudi que pugui reflectir-ho.